Gemensam EL IMD för Bostadsrättsföreningar
BRF och fastigheter

Avsnitt: Del 2 av 2
"För den som vill veta mer"

Sammanfattning finns i del 1. Klicka här!


1. Inledningen finns i del 1.  klicka här!

Tre Innovatörer AB är innovativt bolag inom kommunikation och IT säkerhet. Vi är en opartisk aktör och offererar ej Gemensam EL lösningar sk IMD
Vi åtar oss gärna och berättar mer och svara på frågor. Kontakt mig gärna mig om du har frågor eller kommentarer.
Jan Karlqvist
Senior IT-utvecklare vid Tre Innovatörer AB

Tfn/SMS till Jan: Noll sju noll - 511 24 noll, nio
subjaka=treinno.se         Viktigt! Byt ut "=" till ett "snabel a" i emailadressen! 
Innehåll
1. Inledning (finns här)
2.
Sammanfattning (finns här)
3. BRF moms registrerad.
4. Var kommer besparingen ifrån?
5. Förfarande vid införande av Gemensam EL sk IMD.
6. Nya elmätare ska köpas.
7. Underhåll, service, kundtjänst ska det upphandlas?
8. Hur hanteras klagomål?
9. Cybersäkerhet. Internet säkerhet. Vad är det?
10. "Vi trodde vi skulle spara mer pengar".
11. Förslag till räkneexempel.
12. Framtiden. Risker och möjligheter.
1 Inledning. Finns här!

2 Sammanfattning. Finns här!

3. Gemensam EL innebär att BRF tecknar både fastighetsnät- och el fastighets -abonnemang och säljer el till medlemmarna, vilket kräver att BRF är momsregistrerad.
Vilka för- nackdelar ger en momsregistrerad BRF? 
Medlemmarna avsäger sig rätten att välja elbolag och debiteringsperiod, fast, rörligt eller timpris.


4. Besparingen för medlemmarna är tänkt att komma från att BRF övertar samtliga medlemmars ”Nätavtal” och ”Rörlig Elnätsavgift”. ”Rörligt elnätsavgiften” ska ej förväxlas med Elhandel tex Fortum.
Affärsidén för GM-el är att ett företags-abonnemang kostar mindre jmf med ett Lägenhets-abonnemang. Ett företags-abonnemang kan ej tecknas av privatpersoner. Istället kan BRF teckna ett företags-abonnemang och BRF kan då i sin tur sälja el till medlemmarna. Medlemmarna kan då i sin tur säga upp sina elabonnemang (tex Fortum) och nätabonnemang (Ellevio)
 

5. För att införa Gemensam EL krävs att medlemmen avsäger sig rätten att välja elhandelsbolag, elavtal som fast-, rörligt eller timpris* och även val av app i mobilen / dator och dessutom innebär Gemensam EL också att medlemmarna ej kan kräva skadestånd för strömavbrott m.m. - medlemmen fråntas lagstadgad konsumentköplag.
Medlemmarnas krav på skadestånd måste istället riktas mot BRF. För att skydda medlemmen kan skydd möjligen införas i BRF stadgar. För att genomföra Gemensam EL krävs beslut av stämman.

Medlemmen kan  ej längre kontakta Ellevio eller Fortum för frågor eller att få support.

*)De som har haft timdebitering kan ej behållas. Fn vad jag känner till (2023) finns ingen Gm-El leverantör som hanterar timpris, vilken innebär att styrelsen upphandling blir begränsad vid val av el-bolag.


Hur hanteras ev kommersiella lokaler i en BRF eller i en fastighet om de ville behålla Ellevio och tex Fortum?
Kan i så fall även en medlem också behålla sitt tidigare el abonnemang?
 


6. BRF köper nya elmätare för samtliga medlemmar och kommunikations-utrustning av ett Bolag (kallat Bolaget i denna i denna text). Bolaget placeras sin utrustning i BRF lokaler och ansluts till BRF bredband. Ellevios elmätarna ersätts med Bolagets.
Ellevios elmätare måste ersättas av två skäl, dels att det är Ellevios egendom och dels att elmätarna kommunicerar mot Ellevios elnät7. Förväntad besparing för medlemmarna inkl investering för Gemensam EL är svår att beräkna pga antalet osäkra kostnader, som kundtjänst, underhåll, drift, service etc måste köpas eller ta in som en extra offert av Bolaget eller av förvaltare. Se räkneexempel pkt 118. Klagomål, kundtjänst, jour och ersättning vid strömavbrott från medlemmar kommer att läggas på BRF styrelse, eftersom BRF blir den som är juridisk tecknare av abonnemangen.
Det är två kundtjänster som försvinner från medlemmarna är Nätbolaget (Ellevio resp Elhandelsbolaget (tex Fortum). SMS vid strömavbrott eller planerar bortkoppling försvinner. Bolaget saknar kundtjänst.
Medlemmen kan alltså ej längre kontakta Ellevio eller Fortum för frågor eller att få support.


9. Cybersäkerhet. Risker för hackerattacker ska ej underskattas eftersom bolaget utnyttjar Internet och BRF bredband för överföring av mätdata. Jämfört med Ellevios som nätpart är kommunikationen betydlig säkrare.
Ellevios använder ej Internet till sin elmätare, de använder sitt egna elnät vilket ger en helt annan nivå på säkerhet.
För att uppnå god datasäkerhet kräv uppdaterade brandväggar och ett en god kunskap om Internetsäkerhet av Bolaget över lång tid.
Cybersäkerheten kan bli svår att upprätthålla över tid.10. Vi trodde vi skulle spara mer pengar.
Förväntad besparing för medlemmarna med Gemensam EL kan kanske av både medlemmarna och Styrelse uppfattas som liten i skenet av Gemensam EL för- nackdelar.
Medlemmen kan alltså ej längre kontakta Ellevio eller Fortum för frågor eller att få support.

En slutsats man kan dra ur vårt diskussionsunderlag är att;
- På kort sikt finns ett utrymme för en besparing för samtliga boende / medlemmar, men på lång sikt kan besparingen utebli eller kan kostnaderna öka pga av de inbyggda osäkerheterna och riskerna med Gemensam el.

- Besparingen handlar till stor del att Styrelsen tar över ansvaret för drift, underhåll och kundtjänst från el-nätleverantören tex Ellvio.


Ett alternativ till Gemensam EL kan vara att mäta varmvattenförbrukning som troligen är enklare att införa och kan ge en större besparingen jmf med Gemensam EL. Läs mer under pkt 12 Framtiden, Risker och Möjligheter
Hur som helst innebär att mäta varmvattenförbrukning är ett mindre ingrepp för medlemmen och ansvar för Styrelsen, jmf med Gemensam EL, eftersom vattenförbrukningen ingår ofta i avgiften / hyran.

 


11.1 Nedan visar ett "förenklat" räkneexempel, men upplevs ändå som komplext vilket det också är.
"Förenklat" syftar på att de "okända" posterna finns med i beräkningen, men att sätta pris på dessa poster dvs för underhåll, drift, cybersäkerhet, brandväggar, kundtjänst, drift, service och uppdateringar av utrustningen är en svårare att uppskatta vilket i sin tur påverkar starkt förväntad besparingen.

Alltså det
gör det svårt att beräkna besparing då det handlar till stor del hur mycket man idag värdesätter den service och säkerhet som ingår i ett lägenhets abonnemang jmf med ett fastighets abonnemang. Att ta hänsyn är också att BRF styrelse blir den nye ansvarig för elmätare, debitering, kundtjänst, drift & underhåll, skadeansvarig vid strömavbrott och internetsäkerheten för anläggningen.

Lägg där till beräkna att kostnaderna som tillkommer för r
änta på Investeringsbeloppet, Underhåll, Service, Drift och Kundtjänst då dessa poster vanligtvis ej ingår i Bolagets offert.  

Jag vill gärna upprepa faktumet om priset
på posterna sätts för lågt kommer det omedelbart betyda ökade arbetsuppgifter för styrelsen då dessa arbetsuppgifter måste lösas av styrelsen och kan ge sämre service för medlemmarna jmf innan Gemensam EL. Styrelsen kan då behöva öka sina arvoden i vilket i sin tur ger högre avgift mot medlemmarna.
 

11.2 Förslag till beräkning av utgifter för BRF (ett exempel per månad)

(M) Mätarutrustning, nya elmätare m.m. Investering engångsbelopp avser offert från Bolaget

(A) SEK /mån per medlem   Utrustning elmätare etc Avskrivning 10 år
(D) 9SEK/mån per medlem  Bolaget avg för insamling och att förse förvaltare tex SBC med debiteringsunderlag för varje medlem
(H) 8SEK /mån per medlem tex SBC hantering av debiteringsunderlag
(R) SEK /mån per medlem  Ränta på investeringsbeloppet 10 år
(U) SEK/mån per medlem  Underhåll, Service, Drift, Brandväggar, uppdatering av hårdvara / firmware programvara.
K) 
SEK/mån per medlem  Kundtjänstfunktion jmf som medlemmen hade hos Ellevio och Fortum, som SMS info vid strömavbrott och tex vid frånkoppling vid överbelastning, begäran av kontrollmätning och dygnet runt jour, frågor på felaktig faktura etc.

Kostnader: Investering M
Övriga kostnader A + D + H + R+ U + K = X  (kostnad per mån per medlem)
 A, D, H, R, K avser kostnader för Avskrivning av utrustning, hanteringskostnader, Ränta på investering, Underhåll&service och Kundtjänst.

 

11.3 Förslag till beräkning av minskade El-utgifter för medlemmarna /mån

Beräkningsgrund: Lägenhets (2rok) rörlig nätavgift (ej elhandel) uppskattas av Eon till ca 200 kWh /mån.
Eon beräkning används för att beräkna besparingen dvs skillnaden mellan ett lägenhets abonnemang jmf med ett fastighets abonnemang. Det är alltså byte från ett lägenhets abonnemang till ett fastighets abonnemang som utför besparingen med Gemensam EL och även en viss del också till ett lägre pris på elhandel med ett fastighetsabonnemang.

Uträkning för Gemensam EL: Nätavtal med Ellevio mån är priset 52 öre (avser lägenhets abonnemang).
Efter införande av Gemensam EL blir priset 30 öre /kWh (avser fastighets abonnemang).
Brutto minskad näthandel El-utgift 22 öre /kWh.
Det ger minskade näthandel el-utgifter brutto* ca 150 SEK /mån per medlem, men då tillkommer flera utgifter kostnader för ränta på Investeringsbeloppet, Underhåll, Service, Drift, ökade arbetsuppgifter för styrelsen mer arvode och för egen kundtjänst. Dessa utgifter tillkommer ofta på Bolaget grundoffert vars offert brukar i huvudsak avse hårdvara dvs nya elmätare, kommunikationsenhet och modem!
Beräkning utförd 2023.


*)Brutto besparing
ca 150 /mån - men vad får jag i plånboken? 
Från brutto ska investeringskostnader dras av för att införa
GM-el. BRF köper en egen el-mätare-infrastruktur som installeras i fastigheten. Den innehåller bla att samtliga elmätare måste bytas ut och ett dator-kommunikationssystem för att skapa debiterings underlag.
Enligt GM-el leverantörerna blir det efter investerings
kostnaderna dragits av en besparing på ca 100 netto per månad för 2 rok och besparing blir mer för större lägenheter (högre elförbrukning).

Jag tror att besparingen blir lägre eftersom GM-el leverantörerna
i sina beräkningar ej har dragit av kostnader för drift och underhåll.
Det saknas alltså uppgifter för underhåll, serviceavtal, cybersäkerhets uppdateringar och kostnaden att hantera frågor från medlemmar när Ellevio & Fortum kundtjänst ej längre är tillgänglig för medlemmarna.

När
GM-el är infört kan medlemmen ej längre kontakta Ellevio eller Fortum för frågor eller för support.12. Framtiden, risker och möjligheter.
Att spå in i framtiden är omöjligt, men som erfaren IT-utvecklare kan jag tänka mig att Nät-operatören "ej sitter stilla och tittar på" hur den nya Gemensam EL marknaden växer. Risken är att GM-el anläggningen blir föråldrad eller omodern över en natt om nätoperatören Ellevio ändrar spelreglerna tex prissättningen för fastighetsabonnemang eller utvecklar nya attraktiva tjänster för sina kunder.
Den risken ser jag som betydande och kan ej uteslutas.

Istället för GM-el är att mäta vattenförbrukningen per lägenhet som ger flera fördelar så som betydligt mer framtidssäkert för fastigheten, mindre operativt arbete/ansvar för styrelsen och en lägre avgift för medlemmarna.

Att mäta vattenförbrukningen är bättre för klimatet jfm GM-el för en läge elkostnad tenderar ofta att öka el-förbrukningen.
På sikt kommer vatten & avlopp öka kraftigt så förr eller senare krävs nog ändå att införa vattenmätare för kall & varm vatten.Fem risker;
(a) Gemensam El anläggningen kan plötsligt bli omodern, när nya smarta funktioner tex Live mätning med automatik, AI-bevakning av lägenheten, larm m.m utvecklas av Nätbolagen för lägenhets-abonnemangen. Dessa smarta funktioner kräver stora utvecklingsresurser som endast nätbolagen besitter.

(b) Skillnaden mellan lägenhetsabonnemang och fastighetsabonnemang kan komma att minska. Nätbolagen anpassar sig för upprätthålla sina inkomster eller erbjuder attraktiva prisvärda tjänster till sina kunder.


(c) Kostnad för drift, underhåll, service, kundtjänst (för medlemmar att kontakta för frågor, då ordinarie kundtjänst från Fortum & Ellevio försvinner) och cybersäkerhet kan vara svåra att beräkna.


(d) Cybersäkerheten kan bli svår att upprätthålla över tid, och nya myndighetskrav tex utökat NIS2.


(e) Integritetsproblem med att debiteringsuppgifter kommuniceras oskyddade i flera datasystem.

Tips! Det kan vara klokt att redan från början att undersöka vad kostnaden är att återställa anläggningen till sitt ursprung för att kunna bedöma möjligheterna och förutsättningar att införa Gemensam El, samt undersöka förutsättningar för ett serviceavtal efter garantitiden och vad som gäller under garantitiden .Vi åtar oss gärna och berättar mer och svara på frågor.
Kontakta:
Jan Karlqvist på Tre Innovatörer AB,
Senior IT-utvecklare vid Tre Innovatörer AB

Tfn/SMS till Jan: Noll sju noll - 511 24 noll, nio
subjaka=treinno.se         Viktigt! Byt ut "=" till ett "snabel a" i emailadressen!

Detta är ett diskussionsunderlag och är ej avsett som upphandlingsunderlag. Underlaget ska ses som en ingång för läsaren för att ge en viss insikt tex i en diskussion om Gemensam EL.
Med reservation för ev fel och brister.
 I texten nämns "Bolaget" = en leverantör av nya elmätare och mätutrustningen eftersom befintliga elmätare måste bytas.
Copyright 2023, uppdaterad januari-2024 Utgåva D3+

  
Åter till inledning och sammanfattning (finns här!)Åter till Tre Innovatörer AB hemsida (main page)

Legal Notice


Tre Innovatörer AB Copyright ©