Gemensam EL för Bostadsrättsföreningar BRF och fastigheter
Ett diskussionsunderlag
1. Vårt diskussionsunderlaget syftar till att ge en inblick vad Gemensam EL innebär för både styrelse och medlemmar (boende). Vinner alla parter på Gemensam EL? - Ett av de korta svaren är - I slutändan handlar det om hur mycket man idag värdesätter den service och säkerhet som ingår i ett lägenhets abonnemang jmf med ett fastighets abonnemang vars service ej längre blir  tillgänglig för den enskilde medlemmen / boende, samt att BRF styrelse blir ny ansvarig för elmätare, debitering, kundtjänst, drift & underhåll och internetsäkerheten för anläggningen.

Med detta diskussionssunderlag hoppas vi också att kunna tillföra och öka förståelse vad Gemensam EL innebär. Denna skrift är alltså ej ett fullständig i alla delar utan vi försöker belysa en del i denna komplexa nya segment - En kommunikation-komplex marknad som har vuxit fram med Gemensam EL.

Tre Innovatörer AB är innovativt bolag inom kommunikation och IT säkerhet. Vi är en opartisk aktör och offererar ej Gemensam EL lösningar.
 

För och nackdelar för Medlemmar
För och nackdelar för Styrelsen
För och nackdelar för BRF
Ekonomi  Vad kostar det? Vad tjänar jag och vad förlorar jag som medlem / boende?

Innehåll
1. Inledningen
2. Sammanfattning
3. BRF moms registrerad
4. Var kommer besparingen ifrån?
5. Förfarande vid införande av Gemensam EL
6. Nya elmätare ska köpas
7. Underhåll, service, kundtjänst ska det upphandlas?
8. Hur hanteras klagomål?
9. Internet säkerhet Vad är det?
10. "Vi trodde vi skulle spara mer pengar"
11. Förslag till räkneexempel
12. Framtiden. Risker och möjligheter

 

2. SAMMANFATTNING.

2.1 Gemensam EL är ett begreppet att ge medlemmar / boende en lägre el-utgift. Det betyder till stor del att Styrelsen och BRF övertar Nät-operatören (Ellevio) och Elhandels bolaget (tex Fortum) kostnader för kundansvar, kundsupport, drift, underhåll, service och skapa att debiteringsunderlag till varje medlem / boende

Medlemmarna avsäger sig rätten att välja el-bolag. Kundtjänst och andra tjänster tex SMS avisering vid strömavbrott försvinner och samtliga elmätare byts ut och nya appar införs. - BRF blir ansvarig och ägare av mätutrustningen såsom elmätare, drift och internetsäkerheten för anläggningen.

2.2 För att få medlem ska få del av en läge el-utgift krävs att BRF / Styrelsen kan upphandla övertagna tjänster från Ellevio och Fortum till ett lägre pris och dessutom behöver BRF köpa och installera en ny teknisk el-mätare-infrastruktur.


2.3 När BRF har utfört info till medlemmar, behandlat offerter, beräkningar, upphandlingar etc. Återstår för Stämman att besluta om BRF ska bli ny ansvarig elhandels partner för samtliga medlemmar.

 

 
För den som vill veta mer.

3. Gemensam EL  innebär att BRF tecknar både nät- och el- abonnemang för medlemmen och säljer el till medlemmarna. Krävs att BRF är momsregistrerad.

4. Besparingen för medlemmarna är tänkt att komma från att BRF övertar samtliga medlemmar ”Nätavtal” och ”Rörlig Elnätsavgift”. ”Rörligt elnätsavgiften” ska ej förväxlas med Elhandel tex Fortum. Det är alltså byte från ett lägenhets abonnemang till ett fastighets abonnemang som utför besparingen med Gemensam EL och även en viss del också till ett lägre pris på elhandel med ett fastighetsabonnemang
 

5. För att införa Gemensam EL krävs att medlemmen avsäger sig rätten att välja elhandelsbolag, elavtal som fast-, rörligt eller timpris*a1) och även val av app i mobilen / dator och dessutom innebär Gemensam EL också att medlemmarna ej kan kräva skadestånd för strömavbrott m.m. - medlemmen fråntas lagstadgad konsumentköplag. Medlemmarnas krav på skadestånd måste istället riktas mot BRF.
För att skydda medlemmen kan skydd möjligen införas i BRF stadgar. För att genomföra Gemensam EL krävs beslut av stämman.
*a1) Ofta hanteras ej timpris!

Hur hanteras ev kommersiella lokaler i en BRF eller i en fastighet om de ville behålla Ellevio och tex Fortum?
Kan i så fall även en medlem också behålla sitt tidigare el abonnemang?
 


6. BRF köper elmätare för samtliga medlemmar och kommunikations-utrustning av ett Bolag (kallat Bolaget i denna i denna text). Bolaget placeras sin utrustning i BRF lokaler och ansluts till BRF bredband. Ellevios elmätarna ersätts med Bolagets.
Ellevios elmätare måste ersättas av två skäl, dels att det är Ellevios egendom och dels att elmätarna kommunicerar mot Ellevios elnät


7. Förväntad besparing för medlemmarna inkl investering för Gemensam EL är svår att beräkna pga antalet osäkra kostnader, som kundtjänst, underhåll, drift, service etc måste köpas eller ta in som en extra offert av Bolaget eller av förvaltare. Se räkneexempel pkt 11


8. Klagomål, kundtjänst och jour etc på elen från medlemmar kommer att läggas på BRF styrelse, eftersom BRF blir den som är juridisk tecknare av abonnemangen.
Det är två kundtjänster som försvinner från medlemmarna är Nätbolaget (Ellevio resp Elhandelsbolaget (tex Fortum). SMS vid strömavbrott eller planerar bortkoppling försvinner. Bolaget saknar kundtjänst.


9. Risker för hackerattacker ska ej underskattas eftersom bolaget utnyttjar Internet och BRF bredband för överföring av mätdata. Jämfört med Ellevios som nätpart är kommunikationen betydlig säkrare.
Ellevios använder ej Internet till sin elmätare, de använder sitt egna elnät vilket ger en helt annan nivå på säkerhet.
För att uppnå god datasäkerhet kräv uppdaterade brandväggar och ett en god kunskap om Internetsäkerhet av Bolaget över lång tid.


10. Förväntad besparing för medlemmarna med Gemensam EL kan kanske av både medlemmarna och Styrelse uppfattas som liten i skenet av Gemensam EL för- nackdelar.
Ett alternativ till Gemensam EL kan vara att mäta varmvattenförbrukning som troligen är enklare att införa och kan ge en större besparingen jmf med Gemensam EL.
Hur som helst innebär att mäta varmvattenförbrukning ett mindre ingrepp för medlemmen och ansvar för Styrelsen, jmf med Gemensam EL, eftersom vattenförbrukningen ingår ofta i avgiften / hyran.

 

11.1 Nedan visar ett "förenklat" räkneexempel, men upplevs ändå som komplext vilket det också är.
"Förenklat" syftar på att de "okända" posterna finns med i beräkningen, men att sätta pris på dessa poster dvs för underhåll, drift, brandväggar, kundtjänst, drift, service och uppdateringar av utrustningen är en svårare att uppskatta vilket i sin tur påverkar starkt förväntad besparingen.

Alltså det
gör det svårt att beräkna besparing då det handlar till stor del hur mycket man idag värdesätter den service och säkerhet som ingår i ett lägenhets abonnemang jmf med ett fastighets abonnemang. Att ta hänsyn är också att BRF styrelse blir den nye ansvarig för elmätare, debitering, kundtjänst, drift & underhåll och internetsäkerheten för anläggningen.

Lägg där till beräkna att kostnaderna som tillkommer för r
änta på Investeringsbeloppet, Underhåll, Service, Drift och Kundtjänst då dessa poster vanligtvis ej ingår i Bolagets offert.  

Jag vill gärna upprepa faktumet om priset
på posterna sätts för lågt kommer det omedelbart betyda ökade arbetsuppgifter för styrelsen då dessa arbetsuppgifter måste lösas av styrelsen och kan ge sämre service för medlemmarna jmf innan Gemensam EL.
 

11.2 Förslag till beräkning av utgifter för BRF (ett exempel per månad)

(M) Mätarutrustning, nya elmätare m.m. Investering engångsbelopp avser offert från Bolaget

(A) SEK /mån per medlem   Utrustning elmätare etc Avskrivning 10 år
(D) 9SEK/mån per medlem  Bolaget avg för insamling och att förse förvaltare tex SBC med debiteringsunderlag för varje medlem
(H) 8SEK /mån per medlem SBC(tex)  hantering av debiteringsunderlag
(R) SEK /mån per medlem  Ränta på investeringsbeloppet 10 år
(U) SEK/mån per medlem  Underhåll, Service, Drift, Brandväggar, uppdatering av hårdvara / firmware programvara.
K) 
SEK/mån per medlem  Kundtjänstfunktion jmf som medlemmen hade hos Ellevio och Fortum, som SMS info vid strömavbrott och tex vid frånkoppling vid överbelastning, begäran av kontrollmätning och dygnet runt jour, frågor på felaktig faktura etc.

Kostnader: Investering M
Övriga kostnader A
+ D + H + R+ U + K = X  (kostnad per mån per medlem)
 A, D, H, R, K avser kostnader för Avskrivning av utrustning, hanteringskostnader, Ränta på investering, Underhåll&service och Kundtjänst.

 

11.3 Förslag till beräkning av minskade El-utgifter för medlemmarna /mån

Beräkningsgrund: Lägenhets (2rok) rörlig nätavgift (ej elhandel) uppskattas av Eon till ca 200 kWh /mån.
Eon beräkning används för att beräkna besparingen dvs skillnaden mellan ett lägenhets abonnemang jmf med ett fastighets abonnemang. Det är alltså byte från ett lägenhets abonnemang till ett fastighets abonnemang som utför besparingen med Gemensam EL och även en viss del också till ett lägre pris på elhandel med ett fastighetsabonnemang.

Uträkning för Gemensam EL: Nätavtal med Ellevio mån är priset 52 öre (avser lägenhets abonnemang).
Efter införande av Gemensam EL blir priset 30 öre /kWh (avser fastighets abonnemang).
Brutto minskad näthandel El-utgift 22 öre /kWh.
Det ger minskade näthandel el-utgifter brutto149 SEK /mån per medlem, men då tillkommer flera utgifter kostnader för ränta på Investeringsbeloppet, Underhåll, Service, Drift och Kundtjänst. Dessa utgifter tillkommer ofta på Bolaget grundoffert vars offert brukar i huvudsak avse hårdvara dvs nya elmätare, kommunikationsenhet och modem!
 


12. Framtiden. Risker och möjligheter
Att spå in i framtiden är omöjligt. Som IT-företagare kan jag ge mina personliga gissningar.
Jag tror att det finns tre risker. (1) Integritetsproblem att debiteringsuppgifter sprids på för många händer, (2) underskattat kostnaden för "kundtjänst", drift, underhåll, service och Internetsäkerhet och att (3) skillnaden mellan lägenhetsabonnemang och fastighetsabonnemang kan att minska.

 
  
 
 
Bolaget = Vald leverantör av nya elmätare och mätutrustningen eftersom befintliga elmätare måste bytas ut av Bolaget
 

 

 

Vi åtar oss gärna och berättar mer och svarar på frågor från styrelse och på möten.
Kontakta Jan Karlqvist på Tre Innovatörer AB, till Jan;  Noll sju noll - 511 24 noll, nio

 

Detta är ett diskussionsunderlag och är ej avsett som upphandlingsunderlag. Underlaget ska ses som en ingång för läsaren för att ge en viss insikt tex i en diskussion om Gemensam EL. Med reservation för ev fel och brister. Copyright 2023, uppdaterad 12 januari 2024

 
Åter till Tre Innovatörer AB hemsida (main page)


Legal Notice


Tre Innovatörer AB Copyright ©